Våre forpliktelser som en ansvarlig finansaktør er å være en pådriver og tilrettelegger for den nødvendige overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi forplikter oss til å følge miljølovgivning som er relevant for vår virksomhet, og arbeide aktivt for å sørge for at våre forretningsforbindelser følger miljølovgivningen som er relevant for deres virksomhet, og i deres markeder, også dersom dette er utenfor Norge.  

Eika Gruppen har signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift, og er medlem av UNEP FI, en global organisasjon for samarbeid mellom FN og finanssektoren. FNs 17 bærekraftsmål er verktøy for å bidra til en rettferdig og bærekraftig verden.  

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Som bank har vi påvirkning på de fleste av FNs bærekraftsmål, men Etnedal Sparebank har valgt å ha ekstra fokus på tre bærekraftsmål hvor vi anser at vi kan påvirke på en effektiv måte.  De prioriterte målene for vår virksomhet er mål nummer 5, 11 og 13; likestilling mellom kjønnene, bærekraftige lokalsamfunn og stoppe klimaendringene.  

MÅL 5: LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE 

Likestilling mellom kjønnene er med på å bidra til stabile og lønnsomme virksomheter og samfunn. Vi har et sterkt fokus på dette i egen virksomhet og gjennom selskapene vi velger å samarbeide med. Det er viktig å fremme likestilling og mangfold overfor kunder og samarbeidspartnere. Vi opplever fremdeles at det på mange konferanser, i generalforsamlinger og innstillinger til nye styresammensetninger ikke fokuseres nok på kvinneandel. Vi anser det som et viktig arbeid å fremsnakke andre kvinner og i enhver sammenheng oppfordre til økt likestilling. Derfor har banken valgt å ta inn FNs bærekraftsmål nummer 5 som et av bankens prioriterte bærekraftsmål. 

 

MÅL 11: BÆREKRAFTIGE LOKALSAMFUNN 

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. I Norge har de fleste tilgang til tilfredsstillende boliger, godt drikkevann, velfungerende avløp, offentlig transport og pålitelig energiforsyning. Norge har relativt lav kriminalitet og er gjennomgående et trygt samfunn. Regjeringen har som mål å videreutvikle attraktive, levende og inkluderende byer og lokalsamfunn som fremmer livskvalitet og verdiskapning. Banken er opptatt av at lokalsamfunn i vårt primærmarkedsområde skal være gode steder å bo og leve. Banken ønsker å bidra til gode og sunne oppvekstsvilkår for barn og ungdom.  

 

Et viktig tiltak for å sikre gradvis utjevning av forskjeller er å stimulere til at flere kan eie sin egen bolig. Mer enn 80 % av Norges befolkning bor i boliger de selv eier, og de aller fleste bor godt og trygt. Gjennom et godt tilbud om boliglån, også førstehjemslån til unge boligkjøpere, bidrar banken til at de som har økonomiske forutsetninger til å ta opp boliglån har mulighet til det.   

 

MÅL 13: STOPPE KLIMAENDRINGENE 

Finansnæringen har et stort ansvar for å bidra til å stoppe klimaendringene. Gjennom å tilby kundene våre økonomiske intensiver for å velge miljøriktige løsninger, og samtidig stille strenge krav til miljøhensyn når vi innvilger lån, bidrar vi til å dytte markedet i en grønnere retning. 

 

Vi skal møte miljøutfordringen med effektiv ressursbruk og miljøriktige løsninger i hverdagen. Vi utarbeider derfor et årlig energi- og klimaregnskap som dokumenterer bankens forbruk, gjenvinningsgrad og energiforbruk. 

Banken har bærekraftsmål om å stoppe klimaendringene, vi har derfor definert utslipp fra kilder som eies av eller kontrolleres av banken: 

-Drivstoff i private biler i tjenestekjøring 

-Energi til kontordrift 

-Elektrisk strøm 

Omfatter andre indirekte utslipp knyttet til bankens aktiviteter, men fra kilder som ikke kontrolleres av banken: 

-Innkjøp av varer og tjenester 

-Tjenestereiser med fly 

-Avfallshåndtering