Til forstanderskapet skal innskyterne velge 3 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Stemmerett har alle innskytere som de siste 6 måneder har  hatt  innskudd i banken på minst kr 2.500,-. 

Bare myndige  personer  kan stemme ved valget. Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet, samt valgkomitéens forslag til nyvalg blir lagt ut i bankens lokaler, og publisert på vår hjemmeside, etter valgkomitéens møte.

Etnedal, den 14. februar 2019
Harald Bjerknes
forstanderskapets leder